post by maretpank | | Closed

Väikesaarte ühisprojekt on lõppenud

MTÜ Eesti Saarte Kogu projekt “Kestlik loodus- ja kultuuripärandi kasutamine väikesaarte majanduses/turismis”, mida toetas Väikesaarte programm, lõppes märtsikuuga. Käesoleva aasta kolme kuu jooksul pühenduti uuringu tulemusena selgunud väikesaarte ühiste probleemide arutamisele piirkondlikult korraldatud töötubades Haapsalus, Pärnus, Tallinnas ning Kuressaares. Koos püüti leida toetusvõimalusi ja kavandada (ühis-) projekte nende kitsaskohtade leevendamiseks. Selle töö tulemusena valmisid järgmised ülevaatlikud materjalid, mis võiksid olla abiks erinevate projektide ettevalmistamisel ning ka ESK kui ühishuvide kaitsja edasise töö kavandamisel:
Maret Pank – Töötubade kokkuvõte. Väikesaarte probleemid, potentsiaalsed toetusallikad ning ühisprojektide võimalused
Triin Vokk – Väikesaarte turismiarenduse vajadused ja võimalused.
Ülo Kask – Väikesaarte energiamajandus.
Leo Filippov – Väikesaarte keskkonna- ja loodushoid ning puhkemajandus ja turism. Probleemid ja võimalikud lahendused.
Kaia Eelma – EL abifondide prioriteedid, eesmärgid ja meetmed versus väikesaarte vajadused.
TTÜ KK uuring ja ettepanekud – Püsiasustusega väikesaared 2014.
Tutvuge lähemalt meie kodulehel http://saared.ee/?page_id=754

post by maretpank | | Closed

Väikesaarte ühisprojektide vajadused ja võimalused.

Esimene väikesaarte ühisprojekt Väikesaarte programmi ning EAS-i toetusel on jõudmas lõppfaasi.
Tänaseks oleme TTÜ Kuressaare Kolledzi abiga kaardistanud
väikesaarte arengu kitsaskohad ning selle uuringu tulemused ette kandnud
meie partneromavalitsuste esindajatele jt huvilistele 10.detsembril
Tallinnas, Siseministeeriumis.
Uuringu lõpptekst ning koostatud lühiülevaade koostöö võimalustest ja potentsiaalsetest rahastajatest (hetketeadmiste valguses) on saadetud listi kaudu huvilistele ning muutub kättesaadavaks ka projektide all meie koduleheküljel.

Edasiste tegevustena kuni projekti lõpuni veebruaris-märtsis on
planeeritud 3-4 töötuba potentsiaalsetest projektidest huvitatud v-saarte esindajatega, et selgitada võimalusi projektijuhtide ning potentsiaalsete partnerite leidmiseks. Need peaksid toimuna Haapsalus, Pärnus incl Piirissaare, Tallinnas (kaasatud ka kaastöökogu liikmed) ning vajadusel ka Saaremaal.TTÜ KK koostab ühe ühisprojekti taotluse hiljemalt veebruari
lõpuks.

post by maretpank | | Closed

Ühisprojekti esimesed töötoad toimunud

ESK üldkogu raames toimusid projekti „Kestlik loodus-ja kultuuripärandi kasutamine (väike)saarte majanduses /turismis“ töötoad, mille käigus alustati arutelu võimalike edasiste ühisprojektide teemade ja rahastamisvõimaluste leidmiseks.

Toimus 3 töötuba, kuhu olid kaasatud siseministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, majanduse ja kommunikatsiooni ministeeriumi, keskkonnaameti, TTÜ Kuressaare Kolledži ja mitmete saartega seotud vabaühenduste ning ettevõtjate esindajad:

1. Saarte koostöö toetusvõimalused uuel planeerimisetapil 2014-2020;

2. Väikesaarte koostöövõimalused/vajadused turismiarenduses;

3. Säästev energiamajandus.

Töötubade kokkuvõtted ja esitlused leiate projekti materjalidest vt/projektid!EAS-Sisemin_logod-valgel_CMYK_reg_toetuseks copy

post by maretpank | | Closed

ESK üldkogu ja töötoad Saaremaal

ESK üldkogu ja projekti „Kestlik loodus-ja kultuuripärandi kasutamine (väike)saarte majanduses /turismis“ töötoad Saaremaal, Tahula Külalistemajas , 27. – 28 . juuni 2014

Kava

Reede, 27.juuni: 13. 30 Osavõtjate registreerimine 14. 00 Avamine, tervitused

14. 30-16. 30 töötuba Saarte koostöö toetusvõimalused uuel planeerimisetapil 2014-2020

17. 00-19. 00 töötuba Väikesaarte koostöövõimalused/vajadused turismiarenduses

20.00 -21.00 ESK üldkogu 1.osa: majandusaasta aruanne ja järgmise aasta tegevuskava ning eelarve

Laupäev, 28.juuni: 9-10 ESK üldkogu 2-osa :valimised eestseisusesse, revidendi määramise vajaduse otsustamine, järgmise korralise üldkogu aja ja koha kindlaksmääramine

10-12 töötuba Säästev energiamajandus

post by maretpank | | Closed

Alustame väikesaarte koostööprojektiga

Projekt “ Kestlik loodus-ja kultuuripärandi kasutamine väikesaarte majanduses / turismis” sai toetust Väikesaarte programmist EAS-i kaudu. Projektis osalevad partneritena 11 väikesaari haldavat KOV-i: Kaarma, Kihelkonna, Kihnu, Muhu, Noarootsi, Piirissaare, Ruhnu, Tallinna Kesklinnavalitsus, Tõstamaa, Viimsi ja Vormsi.

Selle eesmärgiks on koostöös väikesaarte esindajatega aasta lõpuks välja selgitada vajalike ning võimalike ühiste arendusprojektide ideed potentsiaalsete rahastamisallikate äranäitamisega arvestades struktuurfondide ja rahvusvaheliste programmide toetusvõimalusi perioodil 2014-2020 ning vähemalt ühe idee realiseerimine projektina sobivale fondile.

Projekti esimesed töötoad on kavas läbi viia koos ESK üldkoguga 27.- 28. juunil  Saaremaal. Seal vaeme lähemalt ühisprojektide rahastamise perspektiive, väikesaarte turismi- ja külastamisvõimaluste olukorda ja  arendamisvajadusi ning säästva energiamajandusega seonduvat meie saartel. 

 

 

 

post by maretpank | | Closed

Mida teeme ühiselt 2013. a lõpus ja 2014. a esimeses pooles?

Toetudes ESK uuele strateegiale (vt KÜSK projekti materjale!) kinnitas eestseisus hiljuti meie eelseisva tegevuskava järgmiselt:

 

 • Laine hoiab silma peal uue PVS koostamisel (koostab töörühm regionaalministri juhtimisel) ja saarte rohemajandusprojektidel (suursaared);

   

 • Püüame laiendada aktiivset liikmeskonda, eriti kaasata MTÜ-sid kõikidelt püsiasustusega saartelt;

   

 • Korraldame suvel Saaremaal 2 eraldi üritust: ESK üldkogu 27. – 28. juunil ning naiskogu eestvedamisel saarte pärimuspäevad augustis (koos lastega);

   

 • Algatame ja võimalusel osaleme uutes projektides: a) väikesaarte arendusprojektid tähtajaga dets 2013; b) koolitus- ja arendusprojektid ESK arendamiseks; c) INTERREG V (esialgsed läbirääkimised);

   

 • Osaleme võrgustikes: EMSL, ESIN;

   

 • Jätkame alustatud läbirääkimisi meie potentsiaalsete strateegiliste partneritega (vt KÜSK-i projekti!);

   

 • Jätkame arutelusid ja infovahetust interneti vahendusel (list, kodulehekülg ja näoraamat)

 

post by maretpank | | Closed

Euroopa Väikesaarte Ühingu aastakoosolek Ahvenamaal – ühisosa ESK´ga

Euroopa Väikesaarte Ühingu (ESIN) aastakoosolek (AGM) toimus 2.-4. september Ahvenamaa saarestikus, Kökari saarel. ESIN´i Eesti liikmesorganisatsioon on Eesti Saarte Kogu MTÜ (ESK), kelle esindajatena osalesid AGM´il kaastöökogu liige Ingvar Saare ja Kihnu valla arendusnõunik Mari Mets. Nende osalemist toetas KÜSK.

 AGM´i põhifookus oli ESIN´i strateegia väljatöötamine. Selle käigus määratleti ära, millised eesmärgid peaks ESIN endale sätestama ja kuidas nendeni 2020. aastaks jõuda. Liikmesriikide esindajate poolt toodi välja ESIN´i tugevused ning nõrkused nende saavutamisel. Täiendavalt arutleti teemadel, millistele tegevustele peaks ESIN lähiajal rohkem tähelepanu juhtima.

 ESK´i esindajate eesmärk oli vaadelda strateegia koostamise protsessi ESIN´i näitel, leida strateegiate ühisosa, mis annab edaspidi suuremad võimalused koostööks ning näitab, millele pöörata organisatsiooni arendamisel enim tähelepanu. Teine olulisem eesmärk oli leida võimalikke partnereid ühisprojektide läbiviimiseks ja hankida teavet, millistes valdkondades on Euroopa saartel ühishuvid. Samuti tutvuda erinevate projektinäidetega, mida teised Euroopa väikesaared on juba läbi viinud ning millised on olnud tulemused.

 Ilma ESKi strateegia alusdokumenti pikemalt lahti kirjutamata vastab ESKi strateegia visioon põhimõtteliselt ESINi omale, vahe on mastaapsuses – kui ESKi visioon on olla mõjukas ja usaldusväärne Eesti saarte esindusorganisatsioon, siis ESIN on seadnud eesmärgiks olla seda Euroopas kõikide Euroopa väikesaarte osas.

Seega strateegia pikemaajalisem eesmärk mõlemal juhul on jõuda otsuste mõjutajaks. Kui ESIN´i strateegia koostamise käigus paluti välja tuua organisatsiooni tugevused ja nõrkused, siis ca 70% vastanutest nägi, et ühendusel on potentsiaali tõusta mõjukaks kaasarääkijaks, kuivõrd läbi liikmesriikide katusorganisatsioonide kuulub ESIN-isse arvestatav osa Euroopa saarte elanikest. Samas kujunes välja selge arusaam, et ilma konkreetse rahalise katteta ning tegevpersonalita ei suuda organisatsioon seda visiooni täita – täna toimib ESIN üldjuhul vabatahtlikkuse põhimõttel ning on seetõttu pigem küsimustele reageerija kui tõstataja. Sarnane on olukord ka ESK´is.

 ESK´i strateegia näeb ette, et riigisiseselt töötatakse kõiki püsiasustusega saari kaasates välja saartepoliitika põhimõtted, ESK kujuneb saarte infovõrgustiku sõlmpunktiks ning saarlaskondade ühised projektid on kujunenud tavaks. Kogu tegevuse aluseks on tegevpersonali ja (mini)büroo olemasolu.

Nii on ESK´il hädavajalik oma eesmärkide täitmiseks tegeleda rahastuse otsimisega, sest strateegia tegevuskava elluviimise edukus sõltub sellest, kuivõrd professionaalselt ja sihipäraselt suudetakse seda teha. Vabatahtliku tegevuse baasil ei ole see ilmselt reaalne. Ka AGM-il oli võimalik veenduda, et organiseeritud kujul on inimeste teadmised saarte valdkonnast oluliselt paremad, näiteks Taanis on väikesaarte katusorganisatsioon riiklikult rahastatud ning läbi tegevpersonali omab oluliselt paremat ning pidevat ülevaadet saartel esile kerkivatest probleemidest ning omab kindlaid kanaleid probleemide lahendamiseks.

Ühisprojektide osas leiab ESINi liikmete hulgast enim käsitlemist energiamajanduse projektid, mille raames on välja töötatud erinevaid rakenduskavasid, kuidas säästlikult kasutada väikesaarte ressursse ning vähendada energiakulusid. Energeetikat puudutavad projektid on asjakohased ning erinevatel Euroopa saartel on juba täna erinevaid lahendusi, millega tutvuda. Siinkohal on ilmselt esmaseks võimalikuks Eesti saarte ühisprojektiks erinevate vajaduste kaardistamine saarte lõikes ning seejärel uurida teiste sarnaste Euroopa saarte praktikaid.

 Teisest küljest ei pea ühisprojektid olema ilmtingimata üle-euroopalised ega väga tehnilised. Taanlaste pilootprojektina käivitatud saarte-passi projekt on väga lihtsalt üle kantav ka Eestisse. Projekti eesmärk on teadvustada erinevate saarte olemasolu ja eripära riigi elanikele. Vahend selleks on lihtne – iga viienda väikesaare külastamine on tasuta ning selle tõendamiseks on nn väikesaare külastamise pass. Nii võivad ka väga lihtsad ja väikesed tegevused tõsta eesti inimeste teadlikkust paljudest saartest ja nende eluolust. Taoliste projektide osas kogemuste vahetamine võimaldab olemasolevat praktikat riikide vahel jagada ning teadlikkust tõsta.

 Kokkuvõtteks

Eesti saared on kogu eesti rahvale kuuluv rikkus, mille omapära säilimise eest saavad eelkõige hea seista püsielanikud ise. Erinevad riiklikud investeeringuprogrammid on aidanud (väike)saarte elukeskkonda küllaltki edumeelselt parendada, ent ühekordsed taristuinvesteeringud lahendavad mastaapseid probleeme. Saarte edasise arengu kavandamisel on riigil mõistlik kaasata väikesaarte katusorganisatsiooni järjest enam partnerina, kes üheselt kaardistab väikesaarte vajadused ning on dialoogipartneriks riigiga. Kuivõrd väikesaared on erineva võimekusega, suurusega ning muude eripäradega, samas on nad püsielukohaks paljudele inimestele, peaks ka riik osalema väikesaarte ühise esinduse rahastamisel koostöös saarvaldadega. Ühtselt juhitud organisatsioon on üks võtmeküsimustest, kuidas on võimalik strateegiat ellu viima hakata. Seda näitab nii ESK´i tänane kogemus kui ka ESIN´i liikmesorganisatsioonide arvamus ESIN´i enda eesmärkide täitmise kohta.

ESIN´i AGM´i kohta leiab rohkem infot http://europeansmallislands.com/ alajoautsest „AGM“.

 Ingvar Saare

ESK kaastöökogu liige

post by maretpank | | Closed

Saarte esindajate koosolek Siseministeeriumis

KÜSK-i toetatud projekti “Eesti Saarte Kogu suutlikkuse tugevdamine” raames toimus  koosolek 26. september 2013 Tallinnas, Siseministeeriumis. Kohal olid Laine Tarvis, Ingvar Saare, Urmas Pau, Elle Puurmann, Mari-Liis Pae, Meeme Veisson, Urmas Kask, Kalju Sakk, Mark Soosaar, Aado Keskpaik ja  Maret Pank.

Laine Tarvis rääkis  lühidalt ESK poolt esitatud arvamusest Püsiasustusega väikesaarte seaduse kohta, mis oli samas järgneva  Väikesaarte komisjoni istungi põhiteemaks. Vaata arvamust http://saared.ee/?page_id=512.

Kihnu vallavanem Ingvar Saare koos  arendusnõuniku Mari Metsaga esindas ESK-d ESIN -i aastakoosolekul Ahvenamaal. Seal arutati ESIN-i tulevast strateegiat ning võimalikke ühisprojekte. Nad teevad lähemal ajal sellest üritusest kokkuvõtte, mille paigutame listi ja koduleheküljele.

Aado Keskpaiga juhtimisel arutati Maris Jõgeva  ja Kai Võlli  esitatud täiendusi ning parandusi ESK strateegia tööversioonile, mis oli kõigile kättesaadav alates Aegna üldkogust kodulk kaudu. Läbiarutatud ja täiendatud versiooni  leiate http://saared.ee/?page_id=512. Peale selle dokumendi heakskiitmist liikmete poolt listi vahendusel koostab eestseisus 2014. aastaks tegevuskava.

Väikesaarte programmi vahenditest on võimalik saada toetust max kahele väikesaarte arendusprojektile, milles peavad osalema vähemalt 2/3 nimistus olevatest väikesaartest. Otsustati esitada listi kaudu lähemal ajal 3 ideetoorikut (säästlik energiamajandus, kalandus ja turism (või viimased kokkuvõetult Väikesaarte loodus-ja kultuuripärandi kestlik kasutus). Projektide esitaja /haldaja võiks olla ESK, kes siis leiab ka vajalikud täitjad. Kalanduse osa paneb kokku Mark, turismi ja energiamajanduse – Maret. Esialgne kava võiks olla avalikustatud novembri keskpaigaks, kui hakkavad tööle uuendatud vallavalitsused.


post by maretpank | | Closed

Aegna päevade kokkuvõte

 

Juunikuu viimastel päevadel ( 29. ja 30. juunil) toimus Aegna saarel kolm ESK üritust kokku 130 osavõtjaga.

 

Esimesel päeval toimunud seminaril “Rohelised saared. Saarte ja ESK strateegilised valikud” tutvustas Triin Vokk MTÜ-st Jätkusuutlik Saaremaa Interreg IVA Saarte ja saarestike alamprogrammi poolt toetatud projekti Green Islands tulemusi ja õppetunde ning Kuressaares toimunud projekti seminaril toimunud paneeldiskussiooni kokkuvõtet, kus arutleti Läänemere piirkonna saarte tulevaste koostööprojektide võimalikke teemasid (vt. http://saared.ee/?page_id=162) ning Aado Keskpaiga eestvedamisel arutleti ESK võimalike strateegiliste valikute ning tulevaste ühisprojektide teemadel (vt tehtud ettekandeid meie kodulehel http://saared.ee/?page_id=462) ja koostatava ESK uue strateegia mustandvarianti Maris Jõgeva märkustega http://saared.ee/?page_id=512;

 

 

Teisel päeval toimunud üldkogul oli põhiliseks arutlusteemaks ESK uus põhikiri, liikmelisus ning liikmemaksude suurus. Eelnevalt listi kaudu levitatud / esitatud uus põhikiri võeti aluseks ning usaldati mõningate muudatuste lõplik sõnastamine red toimkonnale koosseisus Laine Tarvis, Kai Võlli ja Aivi Telvik.

Uue põhikirja leiate õige pea peale selle kinnitamist meie kodulehel. Üldkogu protokoll on kättesaadav aadressilt http://saared.ee/?page_id=353.

 

Laupäeva õhtul alanud ning pühapäeval jätkunud saarte pärimuskultuuri päevadel räägiti jutte teemal “Meri annab, meri võtab”. Lisandusid vanade seltskonnatantsude õppimine / tantsimine ning ühislaulmine. Õpetajateks / juhendajateks olid kutsutud Piret Päär ja Tuule Kann.

 

Täname toetajaid:EL Kesk- Läänemre programm Interreg 2007-2013; Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Rahvakultuuri Keskus!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

post by maretpank | | Closed

Aegna täpsustatud ajakava!

Laupäev 29. juuni

kell 10.00 väljub 1. laev Juku Kalasadama kai juurest (max 32 reisijat!)

kella 11 paiku – saabumine saarele, majutumine saare Looduskeskuses ja puhkemajas Külaniidutee 3, seejärel Aegna matk ja saare tutvustamine Hugo Udusaare juhtimisel (kell 12-13.30)

kell 13.30 Lõuna

NB! kell 13.00 2. Juku reis Tallinnast, kohal ca 14.10, majutamine saare looduskeskuses ja puhkemajas Külaniidu tee 3 (Palume lõunatada Tallinnas!) – 47 inimest!

kell 15.00 ESK üldkogu plenaaristung teemal “Rohelised saared.

kell 17.30 3. Juku reis Tallinnast, kohal ca 18.30, majutamine saare Looduskeskuses Külaniidu tee 12 ja puhkemajas Külaniidu tee 3 – 18 inimest Palume õhtustada Tallinnas

kell 18.30 1. õhtusöök

kell 19.00 Juku reis Tallinna (1. võimalus saarelt lahkujatele!) – 5 inimest

kell 19.00 Pärimuspäevade avamine

Pühapäev 30.juuni

kell 8 - 9 Hommikusöök

kell 9ESK üldkogu

kell 10.00 Pärimuspäevade programm jätkub

kell 11.30 – Juku reis Tallinna tagasi -45 inimest;

Kell 13.00 Lõuna saarele jääjatele

kell 14.30 Juku viimane reis Tallinna – 47 reisijat